Kvadrat Verosol is nu Kvadrat Shade!

Berekening Kvadrat Shade besparingsindicator

Achtergrond voor deze tool
Kvadrat Shade maakt rolgordijnoplossingen met gemetalliseerd textiel, die het energieverbruik van gebouwen aanzienlijk kunnen verminderen. In de zomer is er minder koeling nodig omdat het gemetalliseerde textiel de zonnestralen weerkaatst. In de winter is er minder verwarming nodig omdat het gemetalliseerde textiel een warmte-isolerend effect heeft. De energiebesparing kan worden berekend op basis van een aantal parameters (textielsoort, locatie, oriëntatie, raamoppervlak) en vervolgens worden omgezet in een vermeden klimaatimpact (CO2 eq uitstoot).

De klimaatimpact van het Kvadrat Shade textiel dat wordt gebruikt in de rolgordijnoplossingen is eerder geëvalueerd door middel van een reeks levenscyclusanalyses, die door derden zijn geverifieerd en geregistreerd als milieuproductverklaringen (EPD's).

Methodologie
De EPD's van Kvadrat Shade textiel zijn door onafhankelijke partijen geverifieerd en voldoen aan de eisen in EN15804+A1, en de database die gebruikt is voor het verkrijgen van LCI-datasets is ecoinvent v3.4.

EN15804+A1 vereist het gebruik van het " Allocatie, cut-off" systeemmodel in ecoinvent. Deze benadering staat ook bekend als de "methode voor gerecyclede inhoud", vanwege de manier waarop gerecyclede materialen worden gemodelleerd. In deze benadering krijgt de consument van gerecyclede materialen het voordeel van het gebruik van gerecyclede in plaats van nieuwe materialen (de klimaatimpact van het gerecyclede materiaal komt alleen voort uit het recyclingproces). In deze benadering houdt de producent van het recyclebare afval dus geen rekening met de klimaatimpact van het recyclen van het afvalmateriaal.

Er zijn andere benaderingen voor het modelleren van gerecyclede materialen in LCA - één waarbij de lasten en baten van het recyclen van materialen worden gedeeld tussen de consument van gerecyclede materialen en de producent van recyclebaar afval.

Een andere benadering - de gevolgmethode - kijkt naar de markt voor gerecyclede materialen en probeert de werkelijke reactie in de markt te reproduceren wanneer de vraag naar een gerecycled materiaal toeneemt. Voor sommige gerecyclede materialen zal dit een toename in de recycling van dit materiaal betekenen, terwijl het voor andere gerecyclede materialen zal betekenen dat een andere consument van het gerecyclede materiaal in plaats daarvan nieuw materiaal zal gaan consumeren. De cut-off benadering is gebruikt voor de huidige LCA-screening, omdat dit de benadering is van EN15804+A1.

De datasets zijn berekend met de LCA-software SimaPro. De datasets zijn berekend met de "ReCiPe 2016 Midpoint Hierarchist" methode. De impact van textiel op het klimaat is uitgebreid geëvalueerd in een volledige LCA-studie, die door derden is geverifieerd.

Contextuele gegevens
Berekeningen van isolatie en zonnewarmte worden uitgevoerd in WIS 3.0.1.SP2 in overeenstemming met de algoritmen van EN-ISO 52022-3 en zijn gebaseerd op de jaarlijkse instraling van de zon en de warmtestroom door de ramen.
Lokale meteorologische gegevens en elektriciteitskosten zijn gebaseerd op jaargemiddelden.
De prestatiecoëfficiënt (COP) van de airconditioning/warmtepomp in deze berekeningen is 3,5.

Berekening energiebesparing
Om de toename van de potentiële energiebesparing per rolgordijn, raam of project te berekenen, maken we gebruik van verschillende normen, databases van derden en enkele gemiddelden zoals hieronder in meer detail beschreven.
- Het begint allemaal met de stralingsenergie van de zon die op het gebouw en de beglazing schijnt, die per stad en regio verschilt. Deze stralingsgegevens zijn afkomstig van PVGIS en maken het mogelijk om de totale zonnestraling per geveloriëntatie te berekenen, wat relevant is voor de g-waarde / Solar Heat Gain Coefficient. Alleen voor warme klimaten wordt dit beschouwd als 100% winst die moet worden weggepompt / afgekoeld. Voor milde klimaten is er een % zonnewarmtewinst. Dit is gebaseerd op goed geïsoleerde gebouwen en het feit dat de periode waarin gekoeld wordt ook de periode is met de meeste zonnestraling.
- Een tweede factor is het aantal verwarmingsgraaddagen (zowel voor koelen als voor verwarmen) die leiden tot het aantal dagen waarop actief wordt verwarmd en gekoeld. De graaddagen voor verwarming (koelen en verwarmen) zijn afgeleid van https://www.degreedays.net/.
- Aangezien elk glastype een andere prestatie heeft en elk glas + zonwering een andere interactie, hebben we de EN14501 norm gebruikt om de referentiebeglazing en de g-waarden / U-waarde van de referentiebeglazing en de beglazing plus textiel te bepalen. Deze berekeningen zijn uitgevoerd in WIS 3.0.1.sp2 en zijn in overeenstemming met EN-ISO 52022-3 onder referentieomstandigheden. De berekende waarden zijn middenruitwaarden. Er is geen rekening gehouden met kozijnen en afstandhouders. De spouw tussen beglazing en jaloezie is gesteld op 50 mm. en wordt verondersteld vrij te ventileren door kleine spleten aan de omtrek van de jaloezie.
- Deze twee factoren leiden tot een jaarlijkse koel- en verwarmingsbehoefte.
- Rekening houdend met een gemiddelde prestatiecoëfficiënt van 3,5 voor een verwarmings- en koelingsapparaat kunnen we het verschil in elektriciteitsbehoefte berekenen. Efficiëntere apparaten leiden tot een lager energieverbruik.
-Dit verschil in KWh kan worden gebruikt om de besparing in CO2 per situatie te berekenen (via IEA.org). Hierbij volgen we de laatste richtlijnen van het International Energy Agency (www.iea.com) om de CO2-uitstoot per KWh verbruikte energie te berekenen.

De besparingsindicator is een hulpmiddel dat kan ondersteunen bij het nemen van beslissingen over producten en dat kan visualiseren welk Kvadrat Shade textiel optimaal thermisch comfort en energie-efficiëntie biedt voor de ruimte(s). Het helpt bij het berekenen van de toekomstige vermindering van de CO2-voetafdruk en het break-even- punt voor de gekozen oplossing.

Voor Green Building programma's zoals BREEAM, LEED, DNGB en WELL kunnen onze Kvadrat Shade producten en de ondersteunende documentatie die we bieden bijdragen met credits binnen secties van de standaarden zoals:
- Verlichting en verblinding
- Binnenlucht/binnenmilieukwaliteit
- Materialen en hulpbronnen/milieu-impact
- Materiaal ingrediënten & specificatie

We bieden de volgende documentatie:
- Greenguard Gold - voor hardware en textiel
- HPD (Health Product Declaration) voor hardware en textiel
- EPD (milieuproductverklaring) - voor textiel
- Technische specificaties