Kvadrat Verosol is nu Kvadrat Shade!

1. Omvang

1.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen en leveringen van meubel- en gordijnstof, karpetten, rolgordijnen, Really-producten Ready-Made-Curtains, Clouds, accessoires en andere textielproducten (met uitzondering van akoestische paneelproducten) ("Producten") van Kvadrat A/S (Deens bedrijfsregistratienummer 45998517) en haar in Bijlage 1 vermelde gelieerde ondernemingen (gezamenlijk "Kvadrat" en de individuele Kvadrat-entiteit die verantwoordelijk is voor de verkoop volgens het betreffende Contract (zoals hieronder gedefinieerd) aan een specifieke klant "Verkoper") aan haar zakelijke klanten ("Klant"), voor zover hiervan niet uitdrukkelijk afstand is gedaan of deze niet zijn gewijzigd in een door beide partijen aanvaarde schriftelijke overeenkomst, ongeacht of Klant deze Voorwaarden aanvaardt door een schriftelijke bevestiging, door implicatie, of door aanvaarding van Producten krachtens deze Voorwaarden.

1.2 Verwijzingen naar "Kvadrat" in deze Voorwaarden omvatten altijd ofwel zowel Kvadrat A/S als de Verkoper, of slechts één van Kvadrat A/S en de Verkoper, afhankelijk van de context en de omstandigheden waarin deze verwijzingen worden gemaakt.

1.3 Alle door Kvadrat opgegeven prijzen zijn gebaseerd op deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden maken deel uit van elke bestelling van Producten die door de Klant ("Bestelling") bij Kvadrat wordt geplaatst. Voorwaarden en condities op een Bestelling of ander document dat door de Klant aan Kvadrat wordt voorgelegd, hebben geen kracht of effect, tenzij schriftelijk bevestigd door Kvadrat. In het bijzonder wordt aanvaarding door Kvadrat van een Bestelling die door de Klant wordt verzonden, niet beschouwd als aanvaarding van enige tegenstrijdige of aanvullende voorwaarden.

1.4 Indien naast deze Voorwaarden bijzondere voorwaarden van toepassing zijn op Producten, wordt de Klant daarvan afzonderlijk schriftelijk in kennis gesteld.

2. Contractuele basis

2.1 Bestellingen zijn onderworpen aan de schriftelijke aanvaarding van Kvadrat. Offertes van de Verkoper zijn 30 dagen geldig, tenzij anders vermeld, en zijn niet bindend totdat Kvadrat de aanvaarding van de Klant heeft ontvangen en Kvadrat een orderbevestiging of een andere schriftelijke aanvaarding (zoals een factuur) heeft afgegeven ("Bevestiging"). De Bevestiging en deze Voorwaarden vormen samen een verkoopovereenkomst met betrekking tot een bepaalde transactie voor de verkoop van Producten ("Contract") tussen Klant en Verkoper. In geval van tegenstrijdigheden heeft de Bevestiging voorrang. Indien er meer dan één Kvadrat-entiteit betrokken is bij de verkoop van Producten aan de Klant, is de Kvadrat-entiteit die de factuur afgeeft de contractpartij (Verkoper) van de Klant met betrekking tot het Contract.

3. Levering en risico-overdracht

3.1 De leveringsvoorwaarden van Kvadrat zijn:

  • Levering in landen binnen de EU: De producten worden geleverd CPT, Incoterms 2020, exclusief verzekering, naar de overeengekomen bestemming. Het risico gaat over op de Klant bij aflevering aan de eerste door Kvadrat aangewezen vervoerder op de betreffende Kvadrat magazijnlocatie.
  • Levering buiten de Europese Unie aan landen waar de Verkoper als rechtspersoon is gevestigd: DDP Incoterms 2020 naar de overeengekomen bestemming. Het risico gaat over bij aflevering op de overeengekomen plaats van bestemming.
  • Levering buiten de Europese Unie aan landen waar de Verkoper niet als rechtspersoon is gevestigd: DAP Incoterms 2020 naar de overeengekomen bestemming. Leveringsvoorwaarden voor Canada worden apart overeengekomen. Het risico gaat over bij aflevering op de overeengekomen plaats van bestemming

3.2 Really-producten worden tot de stoep geleverd.

3.3 Producten worden geleverd in overeenstemming met de standaard levertijden van Kvadrat. De levertijden zijn indicatief, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Kvadrat is in geen geval aansprakelijk voor enige schade, verlies, kosten of boete als gevolg van een vertraging in de levering, tenzij Kvadrat opzettelijk of met grove nalatigheid heeft gehandeld. Als een levering vertraging oploopt, zal de Verkoper de Klant zo snel mogelijk op de hoogte brengen en een nieuwe leveringstermijn schatten.

3.4 Kvadrat is gerechtigd om de bestellingen van de klant in delen te leveren en deze leveringen afzonderlijk te factureren.

3.5 De schriftelijke acceptatie van Kvadrat is vereist indien de Klant de levering van Producten wil uitstellen. In een dergelijk geval is Kvadrat gerechtigd de desbetreffende factuur uit te geven en betaling in overeenstemming daarmee te vorderen, alsof de levering op de oorspronkelijke overeengekomen leveringsdatum heeft plaatsgevonden. Op de oorspronkelijk overeengekomen leveringsdatum gaat het risico van de Producten over op de Klant.

4. Prijzen en betalingen

4.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere indirecte belastingen. De contractprijs kan worden aangepast als gevolg van een wijziging in de eisen van de Klant ten opzichte van de eisen die in de Bevestiging worden vermeld. De Verkoper kan verder in buitengewone situaties de prijzen aanpassen indien de totale kosten met 10% of meer stijgen door onverwachte stijgingen van de prijs van grondstoffen, prijzen van leveranciers, wisselkoersen, vervoer, arbeidskosten, rechten, belastingen, openbare heffingen, tarieven, BTW of soortgelijke.

4.2 De betalingstermijn bedraagt 30 dagen vanaf de factuurdatum. Op verzoek van Kvadrat is de klant verplicht een bankgarantie, kredietbrief of soortgelijk financieel garantiemiddel te verstrekken, zoals door Kvadrat besloten. Verkoper is verder gerechtigd te verlangen dat de Klant alle Contracten vooruitbetaalt of dat betaling plaatsvindt bij levering. Wanneer een aanbetaling is vereist, zal de productie pas beginnen na ontvangst van de aanbetaling. In geval van te late betaling kan Kvadrat een achterstandsrente van 5% per jaar in rekening brengen.

4.3 Betalingen van Klanten binnen de EU moeten op verzoek van Kvadrat via SEPA-incasso worden uitgevoerd. Hetzelfde geldt voor betalingen van Klanten in andere landen waar SEPA-betaling mogelijk is.

4.4 De Klant is niet gerechtigd om een vordering die de Klant op Kvadrat heeft, te verrekenen met een door de Klant aan Kvadrat verschuldigd bedrag, zonder voorafgaande schriftelijke acceptatie van Kvadrat.

5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van Producten blijft berusten bij Verkoper en gaat pas over op Klant wanneer Verkoper de volledige verkoopprijs voor de Producten heeft ontvangen, met inbegrip van installatiekosten, rente en eventuele betalingen voor levering, verzekering enz. die Verkoper namens Klant verschuldigd is. Het eigendomsvoorbehoud laat de overgang van het risico onverlet, zie punt 3.1.

5.2  De Klant dient de Producten gescheiden te houden van alle andere soortgelijke producten die de Klant op voorraad heeft en moet ervoor zorgen dat de Producten te allen tijde door Kvadrat geïdentificeerd kunnen worden totdat de Producten volledig betaald zijn.

6. Plicht tot onderzoek en kennisgeving van gebreken

6.1 De Klant moet de Producten onmiddellijk na ontvangst onderzoeken. In geval van verlies of zichtbare schade aan de geleverde Producten door het transport, moet de Klant erop staan dat het gebrek op de leveringsbon van de vervoerder wordt vermeld en dat er een foto van de schade wordt genomen. Indien de Klant nalaat de betrokken vervoerder en de Verkoper onmiddellijk in kennis te stellen, verliest de Klant zijn recht om dienaangaande vorderingen in te dienen.

6.2 De Klant dient vóór aanvang van elk gebruik (snijden, monteren etc.), en uiterlijk 21 dagen na ontvangst, de Producten grondig te onderzoeken en door Klant geconstateerde zichtbare gebreken aan de Producten aan Verkoper te melden. De Klant kan op een later tijdstip geen aanspraak maken op gebreken die bij een dergelijk onderzoek aan het licht hadden kunnen of moeten komen. Voor rolgordijnen en karpetten bedraagt de termijn 8 dagen.

6.3 Gebreken aan Producten die niet binnen de in paragraaf 6.1 - 6.2 genoemde termijnen konden worden vastgesteld, dienen aan Verkoper te worden gemeld zodra Klant van de gebreken op de hoogte is, of had moeten zijn.

6.4 Kennisgevingen van gebreken dienen schriftelijk te plaats te vinden en vergezeld te gaan van een kopie van de factuur en foto's van het gebrek.

6.5 Op verzoek van Kvadrat en in overeenstemming met de instructies van Kvadrat, dient de Klant gebrekkige Producten op kosten van Kvadrat in de juiste verpakking aan Kvadrat te retourneren.

6.6 Door de aard van de Producten en de verschillende productieprocessen, kunnen Producten kenmerken vertonen die technisch onvermijdelijk zijn. Aanvaardbare toleranties voor dergelijke kenmerken vindt u op www.kvadrat.dk of in Kvadrat's "Kwaliteitsprocedures en Toleranties" te vinden op www.kvadrat.dk , die integraal deel uitmaken van deze Voorwaarden. Kenmerken binnen deze toleranties zijn geen gebreken en geven de Klant geen recht op schadevergoeding of vordering tegen Kvadrat.

6.7 De aansprakelijkheid van de Verkoper voor Producten vervalt 24 maanden na de datum van levering. Voor batterijen in de rolgordijnen bedraagt de periode 12 maanden.

7. Rechtsmiddelen met betrekking tot gebreken

7.1 De Verkoper zal naar eigen goeddunken gebreken waarvoor de Verkoper verantwoordelijk is, verhelpen door een reparatie uit te voeren, een vervangende levering geheel of gedeeltelijk te leveren of door de Klant een evenredige vermindering/terugbetaling van de gefactureerde verkoopprijs te verlenen. Vrachtkosten in verband met vervanging van gebrekkige Producten worden betaald door de Verkoper.

7.2 Kvadrat is niet aansprakelijk voor gebreken of schade die het gevolg zijn van verkeerd gebruik, nalatigheid of onjuiste behandeling, gebruik (zoals gebruik op nieuwe houten vloeren), opslag en/of installatie van de Producten, gebrek aan onderhoud en zorg, wijzigingen of reparatie van de Producten, slijtage en dergelijke door de Klant. Informatie over de vereisten inzake opslag, behandeling, onderhoud, installatie enz. van de Producten vindt u op www.kvadrat.dk.

7.3 Kvadrat is in geen geval aansprakelijk voor bedrijfsschade, tijdverlies, verlies van gebruik, winstderving, voor enige indirecte of gevolgschade, verlies, kosten of boete (inclusief maar niet beperkt tot kosten van demontage, herinstallatie, naaiwerkzaamheden en opnieuw bekleden, en kosten van toegangsapparatuur (bijv. steiger, hoogwerker, schaarlift, etc. of elektrische werkzaamheden die nodig zijn voor reparaties of vervangingen), tenzij Kvadrat opzettelijk of met grove nalatigheid heeft gehandeld.

8. Productgaranties

8.1 De producten zijn bestemd voor commerciële en residentiële interieurs. Kvadrat garandeert geen geschiktheid van het product voor specifieke doeleinden, gebruik met andere materialen (specifieke schuimsoorten, lijm enz.), geschiktheid voor installatie op specifieke oppervlakken, naleving van nationale normen en/of technische vereisten tenzij dit schriftelijk is bevestigd.

8.2 Door Kvadrat verleende productgaranties, inclusief voorwaarden en garantietermijnen, zijn te vinden op www.kvadrat.dk. Dergelijke voorwaarden hebben voorrang op deze Voorwaarden.

8.3 MET UITZONDERING VAN DE BEPERKTE UITDRUKKELIJKE GARANTIES VOORZIEN IN PARAGRAAF 8.2, GEEFT KVADRAT GEEN GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, FEITELIJK OF RECHTENS, MET BETREKKING TOT ENIG PRODUCT DAT HIERONDER WORDT GELEVERD, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, ENIGE IMPLICIETE GARANTIES VAN KWALITEIT, VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, PRESTATIES OF NIETINBREUK. ALLE ANDERE GARANTIES WORDEN HIERBIJ AFGEWEZEN.

9. Annulering en retournering

9.1 Annulering van Bestellingen en retournering van Producten vereisen voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper. Verder moeten de Producten nog steeds deel uitmaken van de standaardcollectie en moeten de Producten binnen 3 maanden na ontvangst worden geretourneerd in de originele verpakking en in dezelfde staat als waarin ze geleverd zijn. Producten gemaakt naar specifieke wensen van de Klant (speciale kleuren, materialen, weefmethode, coating/behandeling etc.) ("Custom Made Products"), rolgordijnen, karpetten en Really-Producten gebaseerd op zelf aangeleverd materiaal van de Klant (kleur, kwaliteit etc.) zijn altijd niet-retourneerbaar en kunnen in geen geval worden geannuleerd nadat het productieproces is begonnen.

9.2 Voor het annuleren en retourneren van Producten wordt een vergoeding in rekening gebracht van 30% van de gefactureerde prijs, exclusief vracht, installatie, tol, tarieven, BTW en alle andere toepasselijke belastingen, van de betreffende bestelling, echter minimaal 50 EUR of het equivalent daarvan in een lokale valuta. Kosten, risico en verantwoordelijkheid voor retourzendingen zijn voor rekening van de Klant.

10. Opslag

10.1 Indien Kvadrat ermee instemt om namens de Klant een regeling te treffen voor de opslag van Producten, stemt de Klant ermee in om alle opslagkosten, extra behandelings- en transportkosten en alle andere daarmee verband houdende kosten te betalen. Het risico van schade veroorzaakt door dergelijke opslag aan de producten ligt bij de Klant. De Klant wordt afzonderlijk geïnformeerd indien er bijkomende voorwaarden van toepassing zijn.

11. Producten en de uitverkoop

11.1  Producten in de uitverkoop worden verkocht "zoals zij zijn", zonder enig recht op vorderingen vanwege gebreken en garanties, en worden verkocht op een definitieve, niet-annuleerbare en niet-retourneerbare basis.

12. Textiel - speciale voorwaarden

12.1 Overeenkomstig de gangbare industriële praktijk is (i) 1 fout per 10 meter aanvaardbaar op meubelstof langer dan 6 meter en op gordijnstof langer dan 10 meter (met uitzondering van fluweel en weefsels die zijde of mohair bevatten) en (ii) 2 fouten per 10 meter op stoffen van delicate kwaliteit zoals fluweel en weefsels die zijde of mohair bevatten. Fouten worden gemarkeerd met een label aan de stof. De Verkoper zal de Klant compenseren voor dergelijke gebreken zoals hieronder uiteengezet. De Klant heeft geen recht op enige andere vergoeding met betrekking tot dergelijke gebreken.

  • Voor elke fout met een afmeting van 10 cm of minder in de lengte van de stof, zal de Verkoper de Klant gratis extra 10 cm stof leveren in de volle breedte van de stof.
  • Voor elk gebrek met een afmeting van meer dan 10 cm in de lengte van de stof, zal de Verkoper de Klant gratis extra stof leveren in de volle breedte van de stof gelijk aan de werkelijke afmeting van het gebrek.

12.2 Voor Custom Made Products met betrekking tot meubelstoffen en gordijnstoffen is de Verkoper gerechtigd +/- 10% te leveren en in rekening te brengen met betrekking tot de bestelde hoeveelheid. De Klant moet de volledige productiepartij afnemen, en er kunnen eisen gelden voor een minimumbestelling.

13. Rolgordijnen - speciale voorwaarden

13.1 Om scheefrollen en beschadiging van rolgordijnen te voorkomen, moeten rolgordijnen besteld worden met een breedte van minimaal 1/3 van de hoogte (verhouding 1:3). De Verkoper is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door scheefrollen als gevolg van een bestelling van Klant met afwijkende verhoudingen. 

13.2 Kettingbediende rolgordijnen die worden geïnstalleerd in ruimten waar kinderen kunnen komen, moeten worden geïnstalleerd met afzonderlijk aan te schaffen kinderbeveiligingsstukken. Kvadrat is niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel veroorzaakt als gevolg van de afwijzing hiervan door de Klant. 

13.3 Tenzij met de Klant een uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst voor de installatie van rolgordijnen door Verkoper is gesloten, aanvaardt de Verkoper geen verplichtingen, verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de specifieke installatie van rolgordijnen. Indien Kvadrat regelingen treft voor de installatie van rolgordijnen waarvoor een elektrische aansluiting vereist is, zal deze installatie uitsluitend betrekking hebben op de montage en bevestiging aan de desbetreffende oppervlakken. Elektrische werkzaamheden en elektrische onderdelen die geen deel uitmaken van de rolgordijnen zijn niet inbegrepen, en kosten hieraan verbonden zijn voor rekening van de Klant. Installatieprijzen worden altijd afzonderlijk overeengekomen en geoffreerd. Klant dient ervoor te zorgen dat op de overeengekomen installatietijd de installatielocatie gereed is voor installatie en de installateur van de Verkoper vrije toegang heeft tot het gebied. De Klant moet alle kosten betalen die gepaard gaan met vertragingen of mislukte installatiepogingen die te wijten zijn aan de omstandigheden van de Klant.

14. Intellectuele eigendomsrechten, marketing en vertrouwelijkheid

14.1 Alle intellectuele eigendomsrechten in en op de Producten, monsters en ander aan de Klant geleverd materiaal (inclusief maar niet beperkt tot ontwerpen, handelsmerken, logo's, auteursrechtelijk beschermde werken, uitvindingen, octrooien, al dan niet geregistreerde handelsgeheimen) en alle Custom Made-producten die door Kvadrat namens de Klant zijn ontwikkeld (inclusief eventuele verbeteringen hiervan) zijn het exclusieve eigendom van Kvadrat. 

14.2 Het gebruik door de Klant van merken en handelsmerken van Kvadrat voor promotionele doeleinden is onderworpen aan de voorafgaande schriftelijke toestemming van Kvadrat A/S. Kvadrat behoudt zich het recht voor te eisen dat alle advertenties en andere marketingmaatregelen met betrekking tot de Producten schriftelijk door Kvadrat A/S worden goedgekeurd, voordat er gebruik van wordt gemaakt.

14.3 De Klant is verplicht tot geheimhouding van alle informatie van vertrouwelijke aard over Kvadrat, het bedrijf van Kvadrat en de Producten.

15. Productaansprakelijkheid

15.1 Kvadrat is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door gebrekkige Producten in overeenstemming met de dwingende Deense regels voor productaansprakelijkheid die op enig moment van kracht zijn. Voor zover wettelijk toegestaan kan de productaansprakelijkheid van Kvadrat in geen geval, behalve bij lichamelijk letsel, de dekkingslimiet overschrijden van de productaansprakelijkheidsverzekering van Kvadrat die op enig moment van kracht is. De productaansprakelijkheid van Kvadrat voor Producten die commercieel worden gebruikt, of bedoeld zijn om commercieel te worden gebruikt, wordt uitdrukkelijk uitgesloten voor zover een dergelijke productaansprakelijkheid niet gedekt wordt door de productaansprakelijkheidsverzekering van Kvadrat die op enig moment van kracht is. Iedere productaansprakelijkheid die niet gebaseerd is op dwingend recht, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. De voorgaande beperkingen in de productaansprakelijkheid van Kvadrat zijn niet van toepassing indien Kvadrat opzettelijk of met grove nalatigheid heeft gehandeld. 

15.2 IN GEEN GEVAL IS KVADRAT AANSPRAKELIJK VOOR BEDRIJFSSCHADE, TIJDVERLIES, VERLIES VAN GEBRUIK, WINSTDERVING OF ENIGE INDIRECTE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE, INCIDENTELE, PUNITIEVE OF EXEMPLARE SCHADE, VERLIES OF KOSTEN, HETZIJ GEBASEERD OP EEN VORDERING OF ACTIE OP GROND VAN EEN CONTRACT, GARANTIE, NALATIGHEID, RISICOAANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, (MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT KOSTEN VAN DEMONTAGE, HERINSTALLATIE, NAAIWERKZAAMHEDEN EN OPNIEUW BEKLEDEN, EN KOSTEN VAN TOEGANGSMATERIAAL (BIJV. STEIGER; HOOGWERKER, SCHAARLIFT ECT.) OF ELEKTRISCHE WERKZAAMHEDEN DIE NODIG ZIJN VOOR REPARATIES OF VERVANGINGEN).

16. Beperking van aansprakelijkheid

16.1 DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VERKOPER JEGENS DE KLANT, ANDERS DAN AANSPRAKELIJKHEID UIT HOOFDE VAN DE PARAGRAFEN 3, 7 EN 15, IS BEPERKT TOT DE GEFACTUREERDE VERKOOPPRIJS MET BETREKKING TOT HET PRODUCT WAARUIT DE VORDERING VAN DE KLANT VOORTVLOEIT.

17. Overmacht

17.1 Noch Kvadrat, noch de Klant is aansprakelijk voor enige tekortkoming of vertraging in de nakoming van hun verplichtingen jegens de andere partij indien een dergelijke tekortkoming of vertraging wordt veroorzaakt door een geval van Overmacht. Dit geldt echter slechts zolang het desbetreffende geval van overmacht één van beide partijen verhindert haar verplichtingen jegens de andere partij na te komen.

17.2 Onder een "geval van overmacht" wordt verstaan elke gebeurtenis buiten de redelijke macht van een partij, die door haar aard niet kon worden voorzien of onvermijdelijk was, of die de nakoming van haar verplichtingen jegens de andere partij onmogelijk of onnodig bezwarend zou maken, met inbegrip van stakingen, lock-outs en andere industriële geschillen, oorlog, revolutie of burgerlijke onrust, terrorisme, aardbevingen, blikseminslag, stormen, orkanen en andere natuurrampen, brand, explosies, epidemieën, quarantaines, gezondheidscrises, uitval van overheidsdiensten, onderbreking van werkzaamheden of transport, algemeen tekort aan materiaal (met inbegrip van grondstoffen), tekort aan energie, cybercriminaliteit, productiebeperkingen, belangrijke juridische of politieke kwesties en/of door overheidsinstanties of de EU opgelegde wijzigingen, en het tekort of de vertraging van leveringen van onderaannemers ten gevolge van een van de hierboven genoemde omstandigheden.

18. Naleving van wetten

18.1 De Klant en Kvadrat moeten te allen tijde voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van anticorruptie, anti-slavernij, anti-witwassen, anti-terrorismefinanciering en handelscontrole, inclusief internationale conventies.

19. Gegevensbescherming

19.1 Kvadrat en de Klant treden elk op als onafhankelijke gegevensbeheerders met betrekking tot persoonlijke gegevens die worden verzameld en verwerkt in verband met een verkoop en de uitvoering van hun verplichtingen onder deze Voorwaarden. Informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Kvadrat 4 is te vinden in het privacybeleid van Kvadrat, dat beschikbaar is op www.kvadrat.dk.

19.2 Elke partij moet in verband met de uitvoering van hun verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden handelen in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

20. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

20.1 Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Denemarken, met uitsluiting van de Deense regels inzake rechtskeuze en het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG).

20.2 Elk geschil dat voorkomt uit of in verband met het Contract, dat niet in der minne kan worden beslecht, moet worden beslecht door middel van arbitrage geregeld door het Deense Instituut voor Arbitrage in overeenstemming met de regels voor de arbitrageprocedure ingesteld door het Instituut en van kracht op het moment dat een dergelijke procedure wordt ingesteld. Het arbitragegerecht moet uit drie arbiters bestaan. Kvadrat en de Klant wijzen elk een arbiter aan, en het Instituut wijst een derde arbiter als voorzitter aan. Indien een partij nalaat een arbiter aan te wijzen binnen 30 dagen nadat zij een verzoek om arbitrage heeft ingediend of ontvangen, wijst het Instituut die arbiter aan. De plaats van arbitrage is Aarhus, Denemarken. De taal van de arbitrage is Engels, tenzij een andere taal is overeengekomen.

21. Vertrouwelijkheid

21.1  Indien enige bepaling of een deel daarvan onder deze Voorwaarden strijdig blijkt te zijn met of nietig blijkt te zijn onder enig toepasselijk recht, zal de geldigheid van het resterende deel van die bepaling en de overige bepalingen daardoor niet worden aangetast. In dat geval moeten de partijen of het arbitragegerecht de onwerkzame bepaling of een deel daarvan vervangen door een bepaling met in wezen dezelfde inhoud en uitwerking, die echter rechtsgeldig, bindend en afdwingbaar is volgens het genoemde recht.